gốm xinh

Bát đựng gà cúng Bát Tràng
Bộ bình trà dáng cúp hoa sen vàng kim
Bộ bình trà Vòi Voi hoa sen vàng kim
Bộ trà ba chân Công sen vàng kim
Bộ trà ba chân Công vàng kim
Bộ trà ba chân Công sơn thủy vàng kim
Bộ trà ba chân Công sen chuồn vàng kim
Bộ trà ba chân Công vẽ hoa sen
Bộ trà ba chân Công men kem vẽ đài sen
Bộ trà dáng chuông men kem vẽ hoa sen