Ấm chén men xanh cửu long

Bộ trà Mẫu Đơn xanh cửu long viền vàng kim
Bộ trà Phúc Lộc Thọ xanh cửu long vàng kim
Bộ trà dáng Chuông xanh cửu long vàng kim
Bộ Chuông hoa sen xanh cửu long vàng kim
Bộ bình trà Phú Quý xanh cửu long viền vàng kim
Bộ Chuông thuyền buồm xanh cửu long vàng kim
Bộ Chuông sen chuồn xanh cửu long vàng kim
Bộ trà Chóp lửa phúc lộc thọ xanh cửu long vàng kim
Bộ ấm trà Chóp lửa sen chuồn xanh cửu long vàng kim