Ấm chén men Hỏa Biến -Khử cao cấp

Bộ trà búp sen hỏa biến (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà vuông ngọc lục (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà Búp sen ngọc lục (hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà hoa mai vàng (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà Minh Long mật (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà đạo cao cấp (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà đĩa bay rêu (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà quai vuông rêu (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà quai ngang rêu (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà quai rồng rêu (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà hoa mai rêu (Hàng Nghệ Nhân)