50 Bộ điếu bát | Bao ủ ấm - điếu bát bọc đồng bán chạy nhất

Bao ủ ấm mây tre đan cao cấp kèm ấm tích 0.75 lít
Bao ủ ấm mây tre đan cao cấp kèm ấm tích 1 lít
Bao ủ ấm mây tre đan cao cấp kèm ấm tích 1.5 lít
Bao ủ ấm mây tre đan cao cấp kèm ấm tích 2 lít
Bao ủ ấm kèm bộ ấm tích 0.75 lít men lam cổ viền vàng kim
Điếu cao men rạn giả cổ bọc đồng
Bát điếu men lam cổ bọc đồng (đường kính 20cm)
Bao ủ ấm kèm ấm tích 1.5 lít men rạn giả cổ bọc đồng
Ấm tích 1.5 lít men rạn giả cổ bọc đồng